2022-2024 GÖREV DAĞILIMI

 

                                                                         BASINA VE KAMUOYUNA

 

16 Nisan 2022 tarihinde yapılan Diyarbakır Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu meslektaşlarımızın katılımı ile yapıldı. 17 Nisan 2022 tarihinde tek liste ile girilen seçimle yönetim seçildi.
Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni dönemde tüm hekimlerle birlikte olmayı diliyoruz.
Önümüzdeki iki yıllık dönem, geçmiş deneyimlerden aldığımız mücadele birikimimiz ve kazanımlarımızla bu topraklarda yaşamdan yana olan mesleğin mensupları olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Halk sağlığını önemseyen bir sağlık sisteminde bilimsel ve etik değerler çerçevesinde iyi hekimlik yapabilmek için herkesin eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz ve ana dilinde sağlık hizmeti alabilmesi için mücadelemize devam edeceğiz.

Sağlık alanının politik ve ekolojik bir alan olduğunu unutmadan
hekimlerin yaşama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi amacıyla aşağıdaki 10 acil talebimizin gerçekleşmesi için demokratik yollardan her türlü hak mücadelesine gireceğiz.

  1. SAĞLIK SİSTEMİNİN TEMELİNİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ OLUŞTURMALIDIR: Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, hastalık değil, hastalanmama üzerine kurulu politikalara öncelik verilmelidir. Sağlık sisteminin temelini birinci basamak sağlık hizmetleri oluşturmalı, basamaklı bir sağlık sistemi modeline geçilmelidir.
  2. BEŞ DAKİKADA SAĞLIK OLMAZ: Hekimlerin hastalarına yeterli süre ayırmalarını sağlayacak uygun çalışma koşulları sağlanmalı; nüfus başına hekim ve sağlık çalışanı sayısı nitelikli sağlık hizmeti için gerekli ve yeterli düzeye getirilmelidir.
  3. ŞEHİR-ŞİRKET HASTANELERİ POLİTİKASINDAN VAZGEÇİLMELİDİR: Geleceğimizi ipotek altına alan şirketleşmiş hastanelerden vazgeçilmelidir. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri bilime ve toplum sağlığına uygun yapılandırılmış kamu ve üniversite hastanelerinde sunulmalıdır.
  4. SAĞLIĞA AYRILAN BÜTÇE ARTIRILMALIDIR: Sağlık herkes için parasız olmalı, hekimler emeğinin karşılığını almalıdır. Katkı payları adı altında kalem kalem ücretlendirmeye derhal son verilmelidir. Hekimlerin gelirleri, emeğinin karşılığı, insanca yaşanabilir, emekliliğe yansıyacak tek ödeme olarak sağlanmalı, 7200 ek gösterge uygulanmalıdır.
  5. ETKİLİ BİR SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ÇIKARILMALIDIR: Çalışma alanları şiddetten arındırılmalı, uygulamada da güvenli hale getirilmelidir.
  6. COVID-19 MESLEK HASTALIĞI SAYILMALIDIR: Meslek hastalığı yasası ön koşulsuz çıkarılmalı, tüm sağlık çalışanlarına, pandemi süresince çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalıdır.
  7. SAĞLIK SİSTEMİNİN EKSİKLİKLERİNİN SORUMLULUĞU SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YIKILAMAZ: Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararlarda hastaların kayıpları kamu tarafından üstlenilmeli; ödenecek tazminatlar, hekim ve sağlık çalışanlarına yansıtılmadan ve vakit kaybedilmeksizin karşılanmalıdır.
  8. HEKİMLER ÜZERİNDEKİ BASKILARA SON VERİLMELİDİR: Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği, mobbing, KHK, arşiv taraması ve güvenlik soruşturması gibi baskıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir.
  9. TIP VE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNDE NİTELİK ÖNCELİKLİ OLMALIDIR: Tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi alanın uzmanları ve meslek örgütünün önerileri ile nitelikli, uluslararası standartlara uygun hale getirilmeli. Çok sayıda tip fakültesi açılması ve kontenjanların sürekli artırılmasından vazgeçilerek nicelik değil nitelik esas alınmalıdır.
  10. HEKİMLERİN ÖRGÜTLENMESİ VE HAKLARINI SAVUNMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKMALI: Başta hekimlerin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği olmak üzere, hekim örgütlerini hedef göstermekten vazgeçilmelidir.

Önceki dönem yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. 26.04.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni dönem yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

DİYARBAKIR TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
2022-2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkan: Dr. Elif TURAN

Genel Sekreter: Dr. Çağla İZCİ

Muhasip: Dr. Fırat AKENGİN
Veznedar: Dr. Rezan AKYEL
Üye: Dr. Ahmet BARAN
Üye: Dr. Nevdar BADEMKIRAN
Üye: Dr. Meryem Han GÖKDEMİR